Deklaracja dostępności www.biblioteka.jutrosin.eu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jutrosin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.jutrosin.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki np. na urządzeniach mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Malecha.
 • E-mail: kamila.malecha@wp.pl
 • Telefon: 655471595

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jutrosin
 • Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jutrosin
  ul. A. Mickiewicza 2
  63-930 Jutrosin
 • E-mail: kamila.malecha@wp.pl
 • Telefon: 655471595

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy mieści się razem w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie przy ul. A. Mickiewicza 2. Do głównego wejścia budynku (od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i ul. A. Mickiewicza) prowadzą niewielkie stopnie, a przy nich znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami natomiast podjazd – tak. Wejście do biblioteki znajduje się na lewo od wejścia głównego – prowadzi do niego szeroki korytarz i hol, na którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do biblioteki jest jeszcze jedno wejście – służbowe od strony ul. Wrocławskiej (jest ono nieprzystosowane dla osób na wózkach). Pomieszczenie biblioteki znajduje sią na parterze i do niej prowadzą szeroki drzwi, które umożliwiają wjazd wózków. Również w wypożyczalni jest dość sporo miejsca, w który można stanąć wózkiem. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku GCKiR i pomieszczeniach bibliotecznych nie ma oznaczeń w alfabecie brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.