INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej informację .
INFORMACJA Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie
– klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku administrator danych: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Adama Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin, reprezentowana przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:
• Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie,
 ul. Adama Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin, reprezentowana przez Dyrektora.
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska pod numerem telefonu; każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail kas5.bhp@gmail.com
Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:
-telefonicznie 783479791
- przez e-mail:kas5.bhp@gmail.com
• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;
• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Adama Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;
• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;
• Każdemu podmiotowi (czytelnkowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    1.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
    2.    prawo dostępu do danych osobowych,
    3.    prawo żądania sprostowania danych osobowych,
    4.    prawo żądania usunięcia danych osobowych,
    5.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    6.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
    7.    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych .
• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.
• Każdy podmiot (klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Biblioteką oraz prowadzeniem postępowań.
•Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Bibliotekę.