OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie
ul. A. Mickiewicza 2, 63-930 Jutrosin

Dyrektor biblioteki ogłasza nabór na stanowiska:
Młodszy bibliotekarz – filia biblioteczna w Szkaradowie
Młodszy bibliotekarz – biblioteka w Jutrosinie

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe),
- znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
- odpowiedzialność za powierzone zadania i dobra organizacja pracy,
- kreatywność i predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności,
 kulturalno-oświatowej (m. in. praca z dziećmi i młodzieżą – mile widziane doświadczenie),
- łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista,
- chęć rozwoju zawodowego i podejmowania nowych wyzwań (w tym udział w różnych
 projektach),
- obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:
- prawo jazdy kategorii B

Zakres obowiązków:
- bieżąca obsługa czytelnika i udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno - bibliograficzny biblioteki i rozpowszechnianie czytelnictwa,
- prowadzenie ewidencji wypożyczeń i rejestru czytelników,
- opracowywanie i uzupełnianie księgozbiorów bibliotecznych i katalogów,
- współdziałanie przy organizowaniu różnych form pracy z czytelnikami popularyzującymi książkę i czytelnictwo oraz przy zajęciach oświatowo-kulturalnych,
- selekcja i kontrola księgozbioru.

Rodzaj umowy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat (praca również w soboty w bibliotece w Jutrosinie).

Wymagane dokumenty:
- CV
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie w załączeniu),
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO (oświadczenie w załączeniu).

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie do 31 października 2019 r. w bibliotece w Jutrosinie (ul. A. Mickiewicza 2) w dniach: wtorek, środa, piątek w godz. od 9:00 do 19:00, w czwartek w godz. od 8:00 do 15:00.
Zastrzegamy sobie kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami i zaproszenie na rozmowę indywidualną.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
Kamila Malecha

 

Wzory oświadczeń:

 

Imię i nazwisko…………………………………..,dnia…………….

Adres zamieszkania ……………………………………………

Oświadczenie RODO:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Jutrosinie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.1).

Czytelny podpis  …………………………………

 

Oświadczam, że nie byłem/ byłam karany/karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytelny podpis  …………………………………

 

WYNIKI NABORU:

zostały przyjęte:

od 01.12.2019r. - pani Justyna Plewa - filia biblioteczna w Szkaradowie

od 01.01.2020r. - pani Weronika Swornowska - biblioteka Jutrosin

 Załączniki: